U bent hier

Processen-verbaal en geldboetes van de Mestbank

Wij hebben de laatste tijd regelmatig berichten ontvangen van leden die processen-verbaal en boetes hadden gekregen van de Mestbank.  Voor dit dossier hebben wij een jurist ingeschakeld.
 
Regeling van de geldboetes:
Artikel 63 van het Mestdecreet van 22 december 2006 voorziet in administratieve geldboetes die kunnen worden opgelegd bij niet naleving van de voorschriften van het Mestdecreet. Overeenkomstig artikel 66 van het Mestdecreet beslissen de ambtenaren daartoe aangewezen door de Vlaamse regering over de gemotiveerde verzoeken tot kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling van de bedoelde administratieve geldboeten. Een dergelijk beroep moet overeenkomstig artikel 67 Mestdecreet worden ingediend binnen dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag waarop de brief met betrekking tot de geldboete aan de post werd overhandigd. Na betekening van het dwangbevel kan bovendien binnen 30 dagen verzet worden gedaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Het aantekenen van verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.
Daar waar de VLM lijkt te suggereren dat zij niet over enige beleidsmarge beschikken bij het opleggen van de boetes, is dat standpunt bijgevolg niet correct. De administratieve boetes kunnen ons inziens door de administratie wel degelijk worden kwijtgescholden of verminderd indien daartoe gegronde redenen zijn.
In een arrest van 26 april 2007 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een administratieve boete die tot doel heeft de niet naleving van het (toenmalige) mestdecreet te voorkomen en te bestraffen, een repressief karakter heeft. Dergelijke boetes zijn bijgevolg strafrechtelijke boetes in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO). De rechter aan wie een dergelijke administratieve boete met repressief karakter wordt voorgelegd, moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag daarbij in het bijzonder nagaan of de sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen. De rechter zal daarbij in essentie nagaan of de straf niet onevenredig is in verhouding met de begane overtreding. Het Hof van Cassatie verduidelijkte eveneens dat indien de administratie de mogelijkheid heeft om de omvang van de sanctie te moduleren, niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt, aan de controle van de rechter mag ontsnappen.
Ons inziens beschikt de administratie in voorliggend geval over een appreciatiemarge om de boetes te moduleren. Bijgevolg kan ook de rechter (na aantekenen verzet) de boetes toetsen aan het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel en desgevallend verminderen.  Of de rechter zal oordelen dat de boetes moeten worden verminderd vanuit het oogpunt van redelijkheid en evenredigheid, valt moeilijk te voorspellen. Het gaat immers over een feitenkwestie.
Te ondernemen stappen:
Teneinde dit beter te kunnen inschatten lijkt het aangewezen om met de betrokkenen samen te zitten, zodat in detail kan worden gekeken welke concrete elementen een eventuele vermindering zouden kunnen rechtvaardigen.
De mesttransporteurs zullen bijgevolg een afweging moeten maken: ofwel betalen ze de administratieve boetes, waarbij een spreiding van betaling kan worden overeengekomen, ofwel wachten ze het dwangbevel af waarna in verzet kan worden gegaan. Het verzet kan mogelijks leiden tot een vermindering van de boetes, maar zeker is dat niet. Daarbij is er rekening mee te houden dat het voeren van de procedures ook kosten met zich meebrengt waarbij de kans bestaat dat die kosten voor het voeren van de procedure (eerste aanleg en wellicht ook hoger beroep) de eventuele vermindering van de boete grotendeels teniet zullen doen. Indien de procedures worden verloren, zal bovendien bijkomend ook een rechtsplegingsvergoeding moeten worden betaald aan de VLM (in principe 990 EUR per aanleg indien de boete tussen 5.000 en 10.000 EUR bedraagt).
Gelieve aan te geven of u verder stappen wil zetten zodat er een afspraak kan gemaakt worden en de dossiers besproken kunnen worden.
Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere vragen mocht hebben.